Taukunftspries för Literatur

För uns is Nedderdüütsch läwig un ein Språk, de tau denn Nuurden hüürt. De Reuterstadt Stemhågen süht sik in de Plicht, för de Taukunft un denn Nåwuss tau sorgen. Dorüm gifft dat denn

Fritz-Reuter-Literaturpries – Nåwuss

Väl is mœchlich för dissen Pries. Schriewer, Muskanten, Videofilmlüd un anner kreative Köpp, de sik mit Nedderdüütsch befåten un nich öller sünd as 30 Johren.

Wenn Sei sik bewarben willen, schicken Sei: Arbeiten up Nedderdüütsch, Lyrik orrer Prosa // Arbeiten œwer de nedderdüütsche Språk // Mit denn Preis gifft dat 1000 Euro

Wecker denn Pries kriegen sall, entscheid’t ’ne Jury.

De Jury-Lüd sünd in de Såk künnig un kåmen ut de Medien. Sei wählen ut de Insennungen.

De Pries ward an denn 07. November, Fritz Reuter sienen Gebuurtsdach, in dat Schlott Stemhågen œwergäwen.