Dat Literaturmuseum tau’n Anfåten

In’t Museum is dat uncool? Von wägen.
Anfåten, utprobieren, spälen un Spåß hebben, wat Nieget rutfinnen.
Dat kœnen ji in dat Fritz-Reuter-Literaturmuseum.

För Schaulklassen, Kinnergordenkinner orrer Kinner- un anner Jugendgruppen:
Uns Museum is ein Uuurt, wo ji spälen un lihren kœnen as grote orrer lütte Entdeckers.

För jedet Öller hebben wi ’ne passmåte Führung dörch de Utstellung „Fritz Reuter – Läwen, Bäuker un Warken“ pråt.

Ok individuelle Führungen un Veranstaltungen tau mäkelbörgsch Literatur un Geschicht kœnen ji mit uns Mitarbeiters afspräken.

In uns Filmkabinett kœnen ji ok wat lihren. Dor gifft dat Films, de nåh de Bäuker von Fritz Reuter måkt sünd.

Mit de App Actionbound kœnen ji ’ne digitåle Schnipseljagd måken un examinieren, wat ji weiten un behollen hebben un dat mit juuch Frünnen verglieken.